معرفی

تعداد بازدید:۲۲۲۹

معرفی مرکز

مرکز ریاضیات در صنعت دانشگاه تبریز به عنوان اولین مرکز پژوهشی در حوزه ریاضیات صنعتی در سطح کشور در سال 1386 با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس گردید. این مرکز فعالیت خود را در دانشکده علوم ریاضی و با انگیزه ایجاد تعامل با مراکز صنعتی، اقتصادی و برنامه ریزی و تسهیل دسترسی مراکز فوق به امکانات آموزشی و پژوهشی موجود این مرکز علمی آغاز نموده است. اهم اهداف مرکز پژوهشی ریاضیات در صنعت به شرح زیر است

  1. سازماندهی و جذب امکانات تحقیقاتی برای ایجاد پیوند بین منابع و مهارتهای دانشکده علوم ریاضی و سایر دانشکده ها با مراکز صنعتی، اقتصادی و اجتماعی.

  2. ارائه خدمات اطلاع رسانی کارشناسی، مشاوره ای و فنی در امر فناوری به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، صنایع، سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی و نیز محققان، پزوهشگران و نوآوران.

  3. کارافرینی بر اساس اقتصادی و تجاری کردن نتایج پژوهشهای انجام یافته و ایجاد ارتباط بین رشته ای.

  4. پشتیبانی و حمایت از اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی.

  5. ارتقا سطح دانش کاربردی متخصصین و ایجاد فضای مطلوب برای شکوفایی خلاقیتها و نوآوریها در زمینه فناوری.

  6. فراهم آوردن زمینه های جذب نیروهای خلاق.

ساماندهی امور مرکز توسط هیات اجرایی و کمیته علمی صورت می پذیرد و ریاست آن بر عهده دکتر کریم ایواز است.

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۸۸