اعضای مرکز

تعداد بازدید:۳۷۶۷

اعضای مرکز

در حال حاضر تعداد 16 نفر با تخصص های مختلف در مرکز عضویت دارند.

دکتر کریم ایواز
رییس مرکز
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: ivaz@tabrizu.ac.ir

دکتر محمد یعقوب رحیمی اردبیلی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: m.rahimi@tabrizu.ac.ir

دکتر میر کمال میرنیا
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: mirnia-kam@tabrizu.ac.ir

دکتر علی کاوه
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: abbasnia@iust.ac.ir

دکتر علی رستمی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: rostami@tabrizu.ac.ir

دکتر جمشید منظوری لشکر
عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: manzoori@tabrizu.ac.ir

دکتر حسن نمازی
عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: namazi@tabrizu.ac.ir

دکتر آیاز عیسی زاده
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: isazadeh@tabrizu.ac.ir

دکتر علی النقی بادامچی زاده
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: a.badamchi@tabrizu.ac.ir

دکتر حسین بیورانی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: bevrani@tabrizu.ac.ir

دکتر مهرداد لکستانی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: lakestani@tabrizu.ac.ir

دکتر سعید صالحی پور
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی:

پرویز دارانیا
دانشجوی دوره دکتری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: pdarania@tabrizu.ac.ir

جعفر احمدی شالی
دانشجوی دوره دکتری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: ahmadi@tabrizu.ac.ir

نیما قائمیان
کارشناسی ارشد IT
پست الکترونیکی: contact@nima-ghaemian.com

بهرام صدیق مستحکم
کارشناس ارشد محاسبات علمی
پست الکترونیکی: mostahkam@gmail.com

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۸۸